De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - sept. 2012  
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news voor EPB-adviseurs

NL / FR

De EPB-reglementering voor klimaatregeling

Net zoals voor verwarmingssystemen geldt ook voor slecht genstalleerde of slecht onderhouden klimaatregelingssystemen dat zij erg veel energie kunnen beginnen te verbruiken. Daarom voerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de EPB-reglementering voor klimaatregeling in, die voor alle klimaatregelingssystemen van meer dan 12 kW (koelsystemen) het volgende voorziet:

  • een aantal EPB-eisen;
  • een minimaal onderhoud;
  • een periodieke controle.

Deze bepalingen zijn van kracht vanaf 1/09/2012. Meer informatie vindt u in de infofiche over de EPB-reglementering voor klimaatregeling.

Inaanmerkingneming van een "combilus"-systeem

Een nieuwe infofiche preciseert de manier waarop bij de berekening van het E-peil rekening moet worden gehouden met een productiesysteem voor verwarming en SWW (sanitair warm water) dat gebruikmaakt van satellietboilers of een warmtewisselaar in het geval van een appartementsgebouw.

Correctie van het rekenblad "EPW-methode van mei 2011; oververhitting en sanitair warm water"

Het aanvullende rekenblad voor het berekenen van het E-peil volgens de berekeningsmethode van 5 mei 2011 in EPB-software v1.0 diende gecorrigeerd te worden. De verbetering betreft een bug vastgesteld tijdens het omzetten in primaire energie van elektriciteit gebruikt voor de verwarming.  Gelieve daarom de laatste versie te gebruiken, die online beschikbaar is.

Welke EPB-software moet u gebruiken?

De datum waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor een project wordt ingediend, bepaalt welke wetgeving erop van toepassing is en bijgevolg de minimumversie van de te gebruiken software. Een recentere versie kan altijd gebruikt worden, mits soms een of ander voorbehoud. De gekleurde vakjes van de tabel stemmen overeen met de gepaste versie(s) in functie van de indieningsdatum van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Leefmilieu Brussel raadt echter aan om voor al uw projecten de meest recente van kracht zijnde versie te gebruiken, omdat deze verbeteringen in termen van interface en berekeningssnelheid omvat.  Voor de laatste versie, de versie 3.5.3 (alsook voor de versie 3.02), geldt er desalniettemin n beperking: voor projecten die dateren van vr 2/7/2011 (inwerkingtreding van de nieuwe berekeningsmethode van 5 mei 2011) laat ze niet toe om de berekening te verrichten volgens de originele berekeningsmethode van 21 december 2007. Als u voor dergelijke projecten deze berekeningsmethode wenst te gebruiken, moet u gebruikmaken van de versie 2.5 of een eerdere versie.

Opgelet bij het coderen van projecten die vr 1/1/2011 werden ingediend

Ter herinnering: de projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vr 1/1/2011 werd ingediend, zijn onderworpen aan de oude eisen voor technische installaties (zie pagina 6 van de infofiche over de gestelde eisen). Voor de codering van deze projecten kan gebruikgemaakt worden van de meest recente versies van de EPB-software (versies 2.5.2 tot 3.5.3), maar aangezien in deze versies de oude eisen voor de technische installaties niet aanwezig zijn, moet het on-line formulier "De EPB-aangifte" (Word versie) dat deze van voor 1/01/2011 van kracht zijnde eisen voor de technische installaties bevat, gebruikt worden.

Ter herinnering in verband met de EPB-aangiften met EPB-certificaat

Om het EPB-certificaat zo snel mogelijk te kunnen opstellen, vragen we u om de volgende documenten te bezorgen bij het versturen van de EPB-aangifte:

  • Een bewijs van de datum van indiening van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
  • De oppervlakte van de EPB-eenheden.
  • Het juiste en volledige adres van elke EPB-eenheid. In het geval van een appartementsgebouw bijvoorbeeld, moet in voorkomend geval, het busnummer dus ook worden vermeld, dat met de EPB-eenheid overeenstemt.
  • Een foto van de voorgevel van de EPB-eenheid of het EPB-gebouw.

Let er op dat de juiste (recente) gegevens van de EPB-aangever in de EPB-aangifte ingevuld worden zodat de EPB-certificaten aan het juist adres wordt verstuurd.

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings" .

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te +zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be