E-news 9: Certificateurs wooneenheden - juli 2014
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

Statistieken: Impact van de standaardwaarden

De statistieken die door het Instituut werden opgemaakt, wijzen op het grote aandeel van de panden die in klasse G werden ingedeeld : 32% van de gecertificeerde panden bevindt zich in deze categorie.

Dit cijfer is weliswaar redelijk, maar lijkt het reële aandeel licht te overwaarderen. Bij sommige certificateurs ligt het percentage van panden die in klasse G werden ingedeeld zelfs duidelijk hoger dan dit gemiddelde. We hebben opgemerkt dat dit in die gevallen meestal overeenkomt met een duidelijk gebruik van de standaardwaarden.

Het opstellen van een gemiddeld verbruik op basis van deze statistieken lijkt dus te worden scheefgetrokken door het veelvuldige gebruik van standaardwaarden. Het lijkt ons bijgevolg belangrijk om eraan te herinneren dat het gebruik van standaardwaarden enkel is toegelaten indien er geen informatie voorhanden is en dat de certificateur zijn best moet doen om de meest precieze waarden te zoeken en te vinden. Het gebruik van standaardwaarden heeft een negatieve impact op het resultaat van het EPB-certificaat, dat dan niet langer de reële prestatie van het pand weergeeft.

CertiBru-Res-software

  • Opnieuw installeren

    We krijgen herhaaldelijk vragen over het opnieuw installeren van de software t.g.v. een verandering van computer, een crash, enz. 

    We herinneren eraan dat de software-installatieprocedure in de gebruiksaanwijzing van de software wordt uitgelegd die beschikbaar is via de software : help ?  gebruiksaanwijzing, via de website van Leefmilieu Brussel of via de brief die u samen met uw paswoord gekregen hebt.

  • Paswoord

    Gelieve de toegangscodes die u samen met uw erkenning per brief hebt ontvangen zorgvuldig te bewaren, want er is geen enkele automatische recuperatie voorzien. Zo kan u een langdurige onbeschikbaarheid van de tool vermijden. We herinneren eraan dat uw paswoord strikt vertrouwelijk is.

Wijziging van uw gegevens

We benadrukken ook de verplichting om het Instituut schriftelijk op de hoogte te brengen van de wijzigingen van uw gegevens. Het formulier voor de wijziging van uw gegevens bevindt zich op onze website .

Dit is verplicht en noodzakelijk voor de goede uitoefening van het beroep van certificateur.

Indiening van het EPB-certificaat in de twee talen

We herinneren er ten slotte aan dat het EPB-certificaat altijd in het Nederlands en het Frans aan de eigenaar moet worden bezorgd. De taal van de kandidaat-kopers of -huurders is immers niet gekend op het ogenblik dat het pand op de markt komt. Bovendien is het EPB-certificaat 10 jaar geldig en moet het ook gebruikt kunnen word

De laatste toevoegingen in de FAQ

Welk type van beglazing en van profiel moet men ingeven voor een koepel?

Wat verwacht men in termen van kennis van de EPB-reglementering en buiten het EPB-certificeringsstuk van de certificateur?

Voor wie geldt de verplichting om het EPB-certificaat te laten opstellen?

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be