E-news 6: Certificateurs wooneenheden mei 2013
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

Documenten van de EPB-verwarmingsreglementering

De EPB-verwarmingsreglementering ging in op 1/01/2011. De handelingen die deze regelgeving oplegt, vinden hun neerslag in documenten die de certificateur tijdens zijn controlebezoek als bewijsstuk opvraagt. Deze documenten zijn:

 • het attest voor periodieke controle
 • het opleveringsattest
 • het diagnoseverslag

Deze documenten worden beschreven op onze webpagina met betrekking tot de handelingen die horen bij de EPB-verwarmingsreglementering. Bij het invoeren in de de Certibru-Res-software is de certificateur verplicht deze documenten als bron te gebruiken.

Definitie van het "gecertificeerde deel"

Zoals vermeld in uw protocol (deel I) dient het gecertificeerde deel alleen maar om na te gaan op welk appartement in het gebouw het EPB-certificaat betrekking heeft. Daarvoor geeft de certificateur in het veld "gecertificeerd deel", indien beschikbaar, het nummer van de juridische of notariėle referentie in (staat in de basisakte). Er hoort ook nog vrije tekst (totale lengte van het veld beperkt tot 40 lettertekens) bij, met een duidelijke beschrijving van het appartement.  Bijvoorbeeld: « 11e verdieping links » of « appartement J2 - 2e verdieping – bus 201 ».

Voor huizen dient het "gecertificeerd deel" eveneens leeg te blijven. Het wordt enkel ingevuld voor huizen binnen een huizenblok.

Een onjuist ingevuld "gecertificeerd deel" kan leiden tot de intrekking van het EPB-certificaat, toch als er geen duidelijk verband bestaat tussen dit document en het appartement waarvan het de energieprestatie weergeeft. Omdat er wordt voorbijgegaan aan het doel duidelijke en betrouwbare informatie aan de burger te verstrekken kan men dit document niet als geldig beschouwen.

Validatie van de adressen afwezig van Urbis

Ter herinnering, de adressen die niet voorkomen in het Urbis-referentiesysteem moet de certificateur juist invoeren. Indien dit adres correct, volgens de regels van het protocol en de aanvullende informatie in de FAQ werd ingegeven valideert Leefmilieu Brussel dit adres automatisch (FAQ: Residentiėle certificering > Certificateur > Software). Er wordt slechts contact  met de certificateur opgenomen als er extra informatie nodig is.

Bewijsstukken

In een nieuwe infofiche (.pdf) krijgt de eigenaar uitleg over het verloop van het controlebezoek van de certificateur en over de door het Instituut aanvaarde bewijsstukken die hij voor dit bezoek moet klaarleggen.

Om uw geheugen even op te frissen: met uw fototoestel kunt u een spoor bijhouden van de gebruikte bewijsstukken die u 5 jaar lang moet bewaren.

Nieuwe versie van de infofiche "Het resultaat van het EPB-certificaat"

Het is gebleken dat de certificateurs het er soms moeilijk mee hadden eigenaars een voor hen ontgoochelend resultaat uit te leggen. Daarom heeft Leefmilieu Brussel vorig jaar nog een infofiche voor hen opgesteld, om bepaalde onduidelijkheden omtrent het resultaat van het EPB-certificaat toe te lichten. Vanaf nu ligt er een nieuwe versie van deze infofiche klaar. Neem ze gerust door en geeft ze indien nodig aan uw klanten door. Op bladzijde 2 van het EPB-certificaat staat er bovendien gedetailleerde uitleg bij de inhoud op bladzijde 1.

» Infofiche: Het resultaat van het EPB-certificaat (.pdf)

Nu die infofiche er is, kan geen enkele erkende residentiėle certificateur een terechte vraag van een eigenaar nog beantwoorden met "De software berekent alles automatisch!". Leefmilieu Brussel wenst dat de certificateur de eigenaar duidelijk wijst op de elementen die leiden tot het resultaat op het EPB-certificaat.

De certificateur kan trouwens een groot stuk hiervan terugvinden in de methodologische achtergrond die hem ter beschikking wordt gesteld.

De jongste toevoegingen in de FAQ:

 • Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie beschikt sowieso over een bufferboiler. De warmtekrachtkoppeling verwarmt de vertrekken en het sanitair water. Hoe verwerkt men deze boiler in de invoergegevens?
 • Het appartement dat ik bezoek wordt elektrisch verwarmd. Aanvankelijk werden alle gebouwen met gas verwarmd. Moet ik "ja" antwoorden op de vraag "Woning wordt of werd elektrisch verwarmd?" ?
 • Is het rendement bij een belasting van 30 % dat ik in het softwareprogramma voor de verwarmingsketels kan ingeven een rendement op de calorische boven- of onderwaarde?
 • Ik moet een EPB-certificaat opstellen voor een gebouw waarvan de bouw eind 2012 afloopt. De stedenbouwkundige vergunning werd ingediend in april 2008. Welke bouwdatum moet ik ingeven?
 • Beschouwt men een technische koker die volledig omgeven wordt door appartementen en/of een AVR als een niet-verwarmd of als een verwarmd lokaal?
 • Is een EPB-certificaat waarvoor ik een aanvraag tot ontgrendeling heb verstuurd nog steeds geldig?
 • Is de aanwezigheid van strekse stenen in de muur voldoende om op een sponning te wijzen?
 • Als ik een herenhuis certificeer dat in 1900 gebouwd werd en ik weet dat men toen geen spouwmuren bouwde, moet ik dan aanduiden dat de aanwezigheid van een sponning onbekend is of dat ze afwezig is?
 • Wanneer ik het rendement van een recente condensatieketel ingeef, dan ligt dit hoger dan 100 % omdat het in n calorische onderwaarde wordt uitgedrukt. Waarom geeft de software dit in het rood aan? Is dat een fout in de software?
 • Moet een onbewoonbaar verklaarde woning bij een verkoop ook over een EPB-certificaat beschikken?

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be