Newsletter 5: Certificateurs wooneenheden - 09/2012
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

Het kwaliteitscontroleorganisme

Begin mei schreef Leefmilieu Brussel in het kader van de reglementering op de certificering van wooneenheden een algemene offerteaanvraag uit voor de aanstelling van een kwaliteitscontroleorganisme. Uiteindelijk kwam de firma SGS-SSB uit de bus.

De opdracht van het kwaliteitscontroleorganisme vangt deze maand aan en houdt in dat Leefmilieu Brussel ondersteuning krijgt bij de controle op de certificaten en de certificateurs. Daarbij horen enerzijds technische en administratieve controles op een monster van EPB-certificaten en anderzijds verslagen over veel voorkomende fouten, die voor een betere begeleiding van de certificateurs moeten zorgen. Er worden eveneens controles ter plaatse georganiseerd om na te gaan of de ingevoerde gegevens stroken met de realiteit.

Het ontgrendelformulier

Om beter te kunnen ingaan op de aanvragen voor ontgrendeling kreeg het ontgrendelformulier een update. Voor elke nieuwe aanvraag is het gebruik van deze versie verplicht. Ter herinnering, met de afgifte krijgt het EPB-certificaat een definitief karakter. De ontgrendelingsprocedure is zwaar. Gelieve dan ook voor afgifte van het certificaat de ingevoerde gegevens nauwgezet te controleren.

Het naleven van de afficheerverplichting

Brussel volgt van dichtbij of vastgoedkantoren de afficheerverplichting in acht nemen. Met deze infofiche heeft het BIV zijn leden eveneens aan zijn verplichtingen herinnerd. Zoals deze infofiche aangeeft, vormt de veronachtzaming van het afficheren van de resultaten van het EPB-certificaat een inbreuk op artikel 6 van het BBHR van 17 februari 2011.

Nieuwe infofiche "toepassingsgebied"

Er ligt een nieuwe infofiche voor u klaar met toelichtingen bij het toepassingsgebied van de certificering van woonvastgoed in slechte staat, met onbestaande of onvolledige technische installaties of in opbouw dan wel renovatie.

Formulier om uw contactgegevens aan te passen

Wenst u ons wijzigingen in uw contactgegevens mee te delen, gebruik dan het nieuwe formulier voor de wijziging van uw gegevens dat  tot uw beschikking staat. Ter herinnering, wil hij erkend worden, dan is het noodzakelijk dat de certificateur Leefmilieu Brussel zijn nieuwe contactgegevens bezorgt.

Begeleiding

Bij het afhandelen van de vragen voor de helpdesk certibru-res@leefmilieu.irisnet.be stellen we vast dat tal van vragen eigenlijk niet gesteld hoeven te worden. Vaak kan men terecht in de FAQ of moet men er gewoon voor zorgen in orde te blijven met de regels van het protocol:

  • De goedkeuringsprocedure voor een adres dat ontbreekt in het Urbis
  • Het veld "gecertificeerd deel" juist invullen (raadpleeg bij twijfel de FAQ).
  • Niet vergeten het goede appartementnummer in te voeren vooraleer het EPB

De laatste toevoegingen in de FAQ

  • Wat zijn bij ontgrendelaanvragen de geldige bewijsstukken die men bij het formulier dient te voegen?
  • Wat moet ik noteren in het vakje "gecertificeerd deel"?

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be