Newsletter 3: Certificateurs wooneenheden - 01/2012  
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

1. De relatie tussen certificateur en eigenaar

Leefmilieu Brussel heeft ten behoeve van de eigenaars een infofiche opgesteld om bepaalde onduidelijkheden met betrekking tot het resultaat van het EPB-certificaat toe te lichten. De laatste maanden is gebleken dat de certificateurs soms moeilijkheden ondervinden wanneer ze de eigenaars uitleg moeten geven bij een – in de ogen van deze laatsten – teleurstellend resultaat. Wij verzoeken u kennis te nemen van deze infofiche en ze indien nodig ook te verspreiden onder uw klanten. Daarnaast verwijzen wij naar pagina 2 van het EPB-certicaat waarop uitvoerig wordt ingegaan op de inhoud van pagina 1.

Infofiche: Het resultaat van het EPB-certificaat

Het is belangrijk dat de certificateur de eigenaar duidelijk uitlegt welke elementen tot het resultaat van het EPB-certificaat hebben geleid. Het is normaal dat een eigenaar niet tevreden is met een vaag en onjuist antwoord zoals “de software berekent alles automatisch”. Dit type van antwoord ligt vaak aan de basis van een klacht van een eigenaar die kan worden gevolgd door een controle door de certificateur van Leefmilieu Brussel.

2. De controles

Tal van EPB-certificaten worden nu al  gecontroleerd door Leefmilieu Brussel. Nadat de betrokken certificateurs werden gehoord, moesten opschortingen van erkenning worden uitgesproken wegens niet-naleving van het protocol.


In 2012 zal de opdracht van kwaliteitscontrole worden toegekend aan een extern orgaan en wordt het aantal controles opgedreven. Veel voorkomende fouten die leiden tot sancties, zijn:


- Invoer van specifieke gegevens zonder bewijsstukken conform het protocol,
- Verkeerde afstelling van de ketel,
- Verkeerde analyse van de technische installaties, verwarring van een opslagvat voor SWW met een buffervat voor de verwarming, verkeerde gegevensinvoer voor de afstelling, ...
- Verkeerde berekeningen van het beschermde volume en de wandoppervlakten, ontbreken van een afdoend schema van het beschermde volume, selectie van verkeerd omgevingstype, een of meer wanden die over het hoofd worden gezien, ...

3. Ontgrendeling

We herinneren u eraan dat de indiening van het EPB-certificaat aan dat certificaat een definitief karakter geeft. We verzoeken u daarom nogmaals de codering van uw certificaten zorgvuldig te controleren, gebruik te maken van de functie om een proefexemplaar van het EPB-certificaat te visualiseren en af te drukken en, in voorkomend geval, dat proefexemplaar aan uw klant voor te leggen alvorens het op de server te zetten.

Als u ondanks die voorzorgen een fout zou vaststellen in een ingediend EPB-certificaat kunnen de gegevens ervan enkel via een uitzonderlijke ontgrendelingsprocedure eventueel worden gewijzigd. Die uitzonderlijke ontgrendeling gebeurt niet automatisch. Een dergelijke ontgrendeling gaat systematisch gepaard met een grondige controle van het EPB-certificaat. Aangezien er veel van die aanvragen zijn, dient u er zich van bewust te zijn dat er veel tijd kan verlopen tussen de indiening van uw aanvraag en het antwoord van ons Instituut. We stellen echter alles in het werk om die termijn zoveel mogelijk te beperken.

Even eraan herinneren dat het aanvraagformulier voor ontgrendeling als doel heeft de EPB-certificaten te actualiseren na werken die de energieprestaties beïnvloeden. Deze aanvragen zullen dan ook prioriteir worden behandeld.

4. De laatste toegevoegde vragen van de FAQ

Hieronder de laatste toegevoede vragen van de FAQ EPB-certificaat:

Wat doet u als het adres dat u in de software ingeeft niet gevonden wordt in de URBIS-gegevensbank?

Hoe codeer je een platenwarmtewisselaar voor een collectieve productie van sanitair warm water ?

Moet een EPB-certificaat worden opgesteld bij onderverhuring? Zo ja, wie komt de verplichting dan toe?

Mag een door het BIM erkende certificateur zijn klant het, op speciaal papier gedrukt, authentiek certificaat bezorgen en tegelijk het in pdf-formaat via het internet versturen?

Wat is de relevantie van de aanbeveling tot installatie van een programmeerbare kamerthermostaat indien het appartement in kwestie wordt verwarmd met een collectief verwarmingssysteem voor het hele gebouw? Wat gaat deze thermostaat bedienen?

Hoe kan ik mijn gegevens op uw website wijzigen?


De software heeft een EPB-certificaat aangemaakt dat een aanbeveling bevat over de dakisolatie, terwijl het dak al geïsoleerd is. Is dit een bug? Wat moet ik mijn klant zeggen?

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier. 

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be