E-News 1: Certificateurs openbare gebouwen - juni 2013     
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

Woord vooraf

In deze junimaand maken we de overstap naar nieuwe instrumenten voor de EPB-certificering van openbare gebouwen. Deze instrumenten maken het u eenvoudiger in uw beroep als certificateur, met name dankzij een volledige herziening van het protocol en een nieuwe CertiBru-Publi-software. Gedaan met die Excel-bladen, de EPB-certificering voor openbare gebouwen schakelt nu een versnelling hoger. Voortaan staat de applicatie online en is ze rechtstreeks verbonden met de Certibru-Publi-gegevensbank die de beheerders van input voorzien. Deze complexe ontwikkelingen en tevens de voorbereiding op de overgang naar de nieuwe applicatie hebben onvermijdelijk gezorgd voor vertraging in de behandeling van uw aanvragen. Wij danken u voor uw geduld en uw begrip. Met de verbeterde instrumenten hopen we eindelijk op kruissnelheid te zijn.

Terbeschikkingstelling van de nieuwe software

Op 17 juni 2013 krijgt u van Leefmilieu Brussel de nieuwe CertiBru-Publi-software ter beschikking. Deze versie is gebruiksvriendelijkere en toegankelijk via Internet om de certificateur een grotere autonomie te geven.

Het nieuwe softwareprogramma staat eveneens voor:

 • een betere controle op de invoer;
 • een permissieve validatie : de software laat de certificateur waar er onsamenhangendheden of ontbrekende gegevens zitten. De certificateur neemt dan nog steeds de beslissing of hij het certificaat in die omstandigheden genereert;
 • een verplichte selectie van het gebouw en van zijn gebruikers: voortaan neemt de certificateur rechtstreeks kennis van de door de beheerders opgegeven gebruikers.

Opgelet : het genereren van een certificaat blokkeert de gegevens. Leest u hiervoor aandachtig hoofdstuk VI, punt 3.3 in het protocol.

Reminder voor de certificateurs die met Excel werden opgeleid: in het kader van de permanente opleiding is er een scholing nodig om toegang te krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de webapplicatie. Vanaf 1 december 2013 zal de Excel-werkbladversie van Certibru-Publi niet meer beschikbaar zijn.

De manier om toegang te krijgen tot de software wordt beschreven in het eerste deel van de handleiding die op 17 juni 2013 gepubliceerd wordt op de website van Leefmilieu Brussel:

www.leefmilieubrussel.be/EPB > EPB-certificaat > Werktuigen voor certificateurs openbare gebouwen

Update van het certificeringsprotocol openbare gebouwen

Bij Leefmilieu Brussel ligt er een nieuwe, meer gestoffeerde en volledigere versie van het certificeringsprotocol voor openbare gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan het gebruik verplicht is, voor u klaar. Het is gebaseerd op de geleerde lessen over de afgelopen twee jaar en is beschikbaar vanaf 17 juni 2013, op de website van Leefmilieu Brussel:
www.leefmilieubrussel.be/EPB > EPB-certificaat > Werktuigen voor certificateurs openbare gebouwen 

Het protocol werd in twee stappen geactualiseerd:

1) Protocol - versie oktober 2012 : deze update richt zich tot de certificateurs die werden opgeleid met de versie van mei 2011. Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

 • de berekening van de EPB-oppervlakte en het stappenplan om het beschermde volume te berekenen worden behandeld in een eigen hoofdstuk;
 • een volledig hoofdstuk voor voornamelijk externe certificateurs gaat over de keuze van de aanbevelingen die als prioritair worden beschouwd voor een betere energieprestatie van het goed;
 • hoofdstuk III en V, over de in te zamelen gegevens en het verwerken ervan, werden meer gestoffeerd en aangevuld.

2) Protocol - versie juni 2013 (versie van kracht vanaf 17 juni 2013): deze update betreft alle certificateurs. Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

 • een volledige herziening van het protocol;
 • het stappenplan aan de hand waarvan men het beschermde volume kan berekenen werd volledig herzien en omgegooid;
 • de methode voor de gegevensinzameling werd verfijnd en geüpdatet.
 • De uitgiftevoorwaarden voor het certificaat van jaar N+1 werden verduidelijkt.

Eerste certificaten uit CertiBru-Publi

Daar de informaticaontwikkeling wat achterstand heeft opgelopen werden om en bij de honderd certificaten dadelijk ingevoerd door Leefmilieu Brussel en met CertiBru-Publi uitgebracht en verstuurd. Deze procedure is uiteraard uitzonderlijk want het blijft de bedoeling dat elke certificateur zijn eigen gegevens invoert. Aanvankelijk zullen deze certificaten niet voorkomen in de certificatenlijst van de desbetreffende certificateurs.

Leefmilieu Brussel zal ze evenwel zo snel mogelijk ter beschikking stellen. Leefmilieu Brussel heeft bovendien een kwaliteitscontrole uitgevoerd op de certificaten die het opnieuw in de applicatie invoerde. Over certificaten met onsamenhangende gegevens werd er een controlerapport opgesteld dat vervolgens verstuurd werd naar de desbetreffende certificateurs.

Aandachtspunten

Hieronder volgen enkele punten waarop certificateurs in het bijzonder moeten letten.

a) Definitief karakter van het uitgegeven EPB-certificaat openbaar gebouw

We wijzen de certificateurs erop dat er na uitgifte van het certificaat geen toegang tot de gegevens wordt gegeven. De certificateur hoort de resultatentabel zorgvuldig na te kijken. Om de ingevoerde gegevens te controleren gebruikt hij de preview-knop. Indien er hiervoor voldoende onderbouwde argumenten zijn, kan men voor fouten die de berekende energieprestatie zwaar beïnvloeden eventueel overstappen op een uitzonderlijke procedure. Andere verbeteringen maakt men bij de jaarlijkse actualisering van het EPB-certificaat openbaar gebouw.

b) Het veld "contactpersoon"

De certificateur dringt aan op een contactpersoon die de bezoekers informatie kan verschaffen over het gecontroleerde energiebeheer in het gebouw. Dit kadert binnen de voorbeeldfunctie van de overheidsinstellingen. Men voert de naam, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon in.

c) "Bezettingen"

Als de certificateur een gebrek aan samenhang opmerkt tussen de belangrijkste categorie die de beheerder heeft ingegeven en de categorie die hijzelf heeft vastgesteld, neemt hij contact op met de coördinator. Deze zorgt er dan voor dat de tegenstrijdigheid overeenkomstig de nieuwe versie van het protocol weggewerkt wordt (cf. hoofdstuk IV, punt 11 - Manier van "bezetting" van het openbaar gebouw).

d) "Niet-bezettingen"

Bepaalde langdurige "niet-bezettingen" (periodes van meer dan 30 dagen) van een openbaar gedeelte van de gecertifieerde gebouwen werden reeds verrekend in de uurregelingscode die toegewezen wordt aan de "bezetting" (bijv. schoolvakanties voor een school).
Het niet-gebruik van de privédelen van een gebouw waarvoor er een EPB-certificaat openbaar gebouw wordt opgemaakt, wordt daarentegen nooit verrekend. Het principe wil dat de certificateur openbaar gebouw geen toegang heeft tot, noch kennis heeft van het private gedeelte van het gebouw.

e) Attest voor periodieke controle

Ter herinnering, het is mogelijk dat er een al dan niet conform attest voor periodieke controle ontbreekt. Er zijn twee situaties mogelijk:

1) enige verwarmingsketel:

 • de certificateur voert de datum van het jongste attest in.

2) meerdere verwarmingsketels:

 • er ontbreekt een attest voor periodieke controle: de certificateur voert dan geen attestdatum in
 • alle ketels beschikken over een conform attest voor periodieke controle: de certificateur voert dan de datum van het oudste attest in
 • een van de attesten voor periodieke controle is niet conform: de certificateur voert dan de datum van het oudste niet-conforme attest in. Zo kan men nagaan of alle ketels wel binnen de wettelijke termijn gecontroleerd werden.

Begeleiding

Bij twijfel of vragen omtrent de richtlijnen in het protocol neemt u contact op met onze helpdesk: certibru-publi@environnement.irisnet.be

Opgelet : we stellen vast dat heel wat vragen voor de helpdesk gemakkelijk vermeden kunnen worden. Vaak biedt raadpleging van de FAQ , van het protocol of van de gebruikershandleiding al antwoord. We verzoeken u dan ook dit te doen.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be