E-news - EPB II - december 2010
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

EPB-werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De regelgeving in verband met de Energieprestatie en het Binnenklimaat van gebouwen (EPB) is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds iets meer dan twee jaar van kracht en door het bestuur wordt er onafgebroken gewerkt aan een verdere verbetering van de tenuitvoerlegging ervan. In deze e-news zouden we u dan ook graag de meest recente reglementaire EPB-bepalingen en -begeleidingstools willen voorstellen.

Veel leesplezier en alvast prettige eindejaarsfeesten.

Het EPB-departement

1. Reglementaire bepalingen

1.1 Procedures

- De overgangsperiode voor EPB-adviseurs is verstreken. Sinds 02/07/2010 moeten alle ingediende kennisgevingen van het begin van de werkzaamheden en EPB-aangiftes gemaakt en ondertekend worden door een erkende EPB-adviseur.

- De overgangsperiode tijdens dewelke het niet verplicht is om een haalbaarheidsstudie uit te voeren betreffende het gebruik van biomassa en een warmtepomp, is verlengd.

Sinds 01/08/2010 moet elke aanvraag tot erkenning als EPB-adviseur vergezeld zijn van het bewijs van betaling van het dossierrecht.
De dossierkosten bedragen € 250,00 en moeten overgemaakt worden op IBAN-rekening BE49 0912 3109 7071 / BIC: GKCCBEBB.

- Bij een vernieuwing van uw erkenning als EPB-adviseur zal u verzocht worden om bijscholingscursussen te volgen. De volgende bijscholing zal gaan over de nieuwe EPB reglementering voor verwarming, de inaanmerkingneming van koudebruggen (bouwknopen genoemd) en het gebruik van de nieuwe EPB-software.
Het is belangrijk dat u zich vergewist van de geldigheid van de bijscholingscursussen. Alleen de instanties die op de website vermeld worden (Professionelen > Seminaries en opleidingen > Opleiding EPB-adviseur), worden door het BIM erkend. De eerste bijscholingscursussen zullen in de lente van 2011 georganiseerd worden.

1.2 EPB-eisen

- Vanaf 2 juli 2011 wordt de E-peileis E70/E75. Er zal er bij de berekening van het E- en het K-peil ook rekening moeten gehouden worden met de warmteverliezen via koudebruggen.
De inaanmerkingneming van de koudebruggen voor nieuwe en hiermee gelijkgestelde gebouwen zal voor elke vergunningsaanvraag gelden, die na 02/07/2011 wordt ingediend. Vanaf de lente van 2011 zullen er cursussen georganiseerd worden over de inaanmerkingneming van koudebruggen in de berekeningsmethode en de manier waarop dergelijke koudebruggen in de EPB software- V2.5.2 ingevoerd moeten worden.

Voor alle projecten waarvoor de vergunningsaanvraag ingediend is vanaf 01/01/2011, behoren de aan de technische installaties gestelde eisen, voorzien in bijlage VIII, niet meer tot het takenpakket van een EPB-adviseur. De controle van deze eisen zal verzekerd worden door professionelen, erkend in het kader van de nieuwe "regelgeving verwarming EPB".

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurde op datum van 3 juni 2010 een besluit goed betreffende de EPB-eisen voor verwarmingssystemen van gebouwen vanaf hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode (EPB-verwarmingsreglementering), Dit besluit zal op 01/01/2011 van kracht zal worden.

Dit aan technische verwarmingsinstallaties gewijde besluit legt nieuwe eisen op voor CV-installaties met één of meer ketels van meer dan 20 kW. De nieuwe eisen beogen een grotere energie-efficiëntie en een vermindering van de impact op het milieu van de verwarmingsinstallaties. Voor het grootste deel zijn deze eisen afkomstig van bijlage VIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen (Eisenbesluit). Deze bijlage wordt ingetrokken door het Verwarmingsbesluit, met uitzondering van de ten aanzien van de EPB-eenheden en de thermische zonnepanelen bij nieuwe gebouwen gestelde meeteisen.

Om de naleving van de aldus gestelde eisen te garanderen, zal de eigenaar (of, in sommige gevallen, de houder van de milieuvergunning) vanaf 1 januari 2011 een aantal handelingen aan zijn installatie moeten laten verrichten, namelijk:

- de oplevering van de installatie voor nieuwe verwarmingsketels of, onder bepaalde omstandigheden, voor gerenoveerde verwarmingsketels;

- een diagnose voor CV-installaties met een verwarmingsketel van meer dan vijftien jaar oud;

- een periodieke controle voor alle verwarmingsketels.

Elk van deze handelingen zal verricht moeten worden door een door Leefmilieu Brussel erkende professional.

De controle van naleving van deze voor verwarmingssystemen geldende eisen zal vanaf 2011 door een erkende verwarmingsinstallateur of een EPB-verwarmingsadviseur moeten gebeuren. Door deze verandering van verantwoordelijkheid kan een grotere coherentie verzekerd worden bij de controle van de beantwoording van het verwarmingssysteem aan de nieuwe reglementering.De EPB-adviseur zal echter nog altijd de naleving van de met betrekking tot het verbruik van de EPB-eenheden en in verband met de thermische zonnepanelen gestelde meeteisen moeten controleren, naast alle andere door het Eisenbesluit voorziene eisen.

Belangrijk : Een ander gevolg van de intrekking van quasi heel bijlage VIII van het EPB-eisenbesluit is de opheffing van de ‘zware renovatie’-procedure voor technische installaties naar aanleiding van MV-aanvragen voor TI > 500 kW. Deze projecten zullen echter wel geacht worden de eisen van de EPB-verwarmingsreglementering te respecteren.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar infofiche "EPB-verwarmingsreglementering" (.pdf).

2. Begeleidingstools

2.1. Website

De website van Leefmilieu Brussel werd herzien om een duidelijk onderscheid te maken tussen de 3 delen van de EPB-regelgeving:

- Het gedeelte “Werkzaamheden EPB” (wat u op dit ogenblik aanbelangt), gewijd aan de bij bouwwerken na te leven eisen (naar aanleiding van een aanvraag tot SV of MV). Dit deel omvat de certificering van nieuwe gebouwen.

- Het gedeelte “EPB-certificaat”, gewijd aan de certificering van openbare gebouwen, en van bestaande gebouwen in het kader van een vastgoedtransactie.

- Het gedeelte “Technische installatie EPB”, gewijd aan de voor technische installaties geldende eisen, waarvan het besluit van 3 juni 2010 het eerste uitvoeringsbesluit is.

2.2. EPB-software

- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, samen met het Waals Gewest, een nieuwe software laten ontwikken om de energieprestatie te berekenen. Deze EPB-software is beschikbaar op de website van het BIM op de pagina “epb-software” (www.ibgebim.be > Professionelen > Energie > EPB en binnenklimaat > Werkzaamheden EPB> epb-software ). Het gebruik ervan zal verplicht zijn voor elke nieuwe vergunningsaanvraag die na 02/07/2011 wordt ingediend. In vergelijking met de EPB-Software Brussel die sinds 2 juli 2008 gebruikt dient te worden, wordt de EPB V2-software gekenmerkt door:

- de implementatie van de hele berekeningsmethode;

- de automatische bepaling van de toepasselijke eisen in functie van de oppervlakte, de bestemming en de werken, alsook de automatische evaluatie van de eisen;

- de aanwezigheid van een optionele 3D-module waarmee de volumes en doorsneden van de wanden op een grafische manier gecodeerd kunnen worden om de omgeving en de oppervlakten van de wanden en volumes automatisch te bepalen;

- de opname van de formulieren die automatisch ingevuld worden op basis van de gegevens van het project;

- de toevoeging van een dashboard om de codering van het project te vergemakkelijken;

- de opname van de haalbaarheidsstudietools quickscan, photovoltacalc en cogencalc;

- de aanwezigheid van een optimaliseringsmodule;

- het gebruik van onafhankelijke bibliotheken die door meerdere gebruikers gedeeld kunnen worden;

- een grotere gebruiksvriendelijkheid.

2.3. Haalbaarheidsstudie

- De richtlijnen van de Geïntegreerde Haalbaarheidsstudies (HS voor nieuwe en hiermee gelijkgestelde gebouwen > 10.000 m²) vindt u op de pagina “Handige documentatie” van “Wat zijn de EPB-werken”.

De haalbaarheidsstudietools (photovoltacalc, quickscan, cogencalc) en hun gebruiksaanwijzingen werden aangepast aan het huidige premiesysteem. Ze kunnen gedownload worden op de pagina “Handige documentatie” van “epb-sofware”.

2.4 Diverse tools

De FAQ,het vademecum en de infofiche over de EPB eisen werden bijgewerkt.
De FAQ-EPB-werken werden aangevuld op basis van de vragen die ons bereikten via de EPB-architect. De vragen in kwestie houden verband met de manier waarop een niet-gebouwde gemeenschappelijke muur verwerkt dient te worden, de EPB-eisen voor technische uitsparingen en de berekeningswijze van gewijzigde verliesoppervlakten bij de bepaling van de aard van de EPB-werken (SV tgov. EPB). Verder preciseren de FAQ ook de manier waarop er rekening gehouden dient te worden met satellietboilers bij de berekening van het E-peil.

PEB-on-Web (codeertool voor de formulieren) werd aangevuld met een bijkomende functie, nl. het formulier van de vereenvoudigde EPB-aangifte.

Het formulier in Word-versie van de vereenvoudigde EPB-aangifte werd herzien.Het nieuwe formulier vergemakkelijkt de codering van de resultaten van de EPB-software; het kan gedownload worden op de “Formulieren”-pagina.

Het formulier "EPB-voorstel" in Word-versie is herschreven om het in overeenstemming te brengen met de wetgeving 2011. U kunt het dus gebruiken voor al uw projecten neergelegd vanaf 01/01/2011

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier. 

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be