Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
Maart 2014
►  Inhoud


►  2014: het jaar van de actualisatie van uw bedrijfsvervoerplan

In het Brussels Gewest is het bedrijfsvervoerplan verplicht voor alle bedrijven (publiek of privaat) die meer dan 100 werknemers tewerkstellen op eenzelfde site. Het plan moet om de 3 jaar geactualiseerd worden en bevat verplichte maatregelen.

2014 is een jaar waarin u uw bedrijfsvervoerplan (BVP) moet actualiseren. Concreet betekent dit dat u uw mobiliteitsgegevens en uw actieplan moet vernieuwen. U vult deze informatie in in het online BVP formulier dat vanaf juli 2014 beschikbaar zal zijn op het IRISBOX platform. De deadline voor het versturen van het formulier is:

 • 15 oktober 2014 voor de sites met meer dan 200 werknemers
 • 15 januari 2015 voor de sites met 101 tot 200 werknemers

Raadpleeg de website van Leefmilieu Brussel voor alle details van deze verplichting.

►  Tools en informatiesessies ter beschikking

Het Gewest biedt u een aantal tools aan om u te helpen bij het opstellen en invoeren van uw vervoerplan. Zo is er onze online-enquêtetool waarmee u essentiële gegevens kan verzamelen bij uw werknemers voor uw vervoerplan:

 • de vervoerswijzen voor de woon-werkverplaatsingen, gekruist met de postcodes van de woonplaats
 • de verplaatsingen voor beroepsdoeleinden (aantal, vervoersmiddel, bestemming)

Noteer eveneens dat we op 06 mei (in het NL) en op 13 mei (in het FR) een informatiesessie organiseren over het actualiseren van uw vervoerplan. Om het programma te raadplegen en u in te schrijven: klik hier.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie:

 • Leefmilieu Brussel voor alle aspecten gelinkt aan de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen: opstellen van uw vervoerplan, formulier, online enquête, termijnen, afwijkingen, audits, ...
 • Brussel Mobiliteit voor alle informatie over de mobiliteitsdiensten ontwikkeld door het Brussels Gewest en de mobiliteitsactoren, sensibiliseringscampagnes, ...
►   Harmonisatie met de federale diagnostiek woon-werkverkeer: vul slechts 1 formulier in!

2014 is ook het jaar dat u de federale diagnostiek woon-werkverkeer moet indienen (federale verplichting voor alle bedrijven die meer dan 100 werknemers tellen, georganiseerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer).

Vermits een deel van de informatie hetzelfde is in beide verplichtingen, sturen wij, eens u uw online (Brussels) BVP-formulier naar ons hebt doorgestuurd, en enkel op uw vraag, uw gegevens zelf door naar de FOD Mobiliteit & Vervoer. In 2011 werd deze procedure ook al toegepast. De FOD zal de gegevens dan integreren in hun databank en u kan ze dan, via de federale portaalsite, raadplegen en veranderen. Het enige wat u dan nog moet doen voor de federale diagnostiek is de referenties van het advies van ondernemingsraad toevoegen (wat niet verplicht is voor het Brussels Gewest) en de diagnostiek definitief valideren vóór 31 januari 2015.

Opgelet: het doorgeven van de gegevens gebeurt enkel van het Brussels BVP-formulier naar de federale diagnostiek en niet omgekeerd.

►   De verplichte maatregelen onder de loep

Indien u reeds in 2011 onder de verplichting viel, dan hebt u normaalgezien de verplichte maatregelen al ingevoerd. Dit jaar geeft u dan de gelegenheid om de maatregelen te evalueren en te actualiseren.

De verplichte maatregelen zijn de volgende:

 1. een contactpersoon aanwijzen, bij voorkeur de mobiliteitscoördinator
 2. de werknemers informeren over de maatregelen van uw plan
 3. sensibiliseren van uw werknemers en bezoekers over duurzame vervoerswijzen
 4. de werknemers en bezoekers een multimodaal toegangsplan ter beschikking stellen
 5. het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen
 6. een overdekte en beveiligde fietsenstalling installeren
 7. rekening houden met de ecoscore bij de aankoop of leasing van auto's
 8. een specifiek actieplan voorzien en toepassen in geval van een vervuilingspiek (SMOG)

Indien wij een audit van uw bedrijfsvervoerplan hebben uitgevoerd, dan dient u de opmerkingen die werden geformuleerd te integreren. Mocht u de 'bewijzen' van de realisatie van de verplichte maatregelen nog niet hebben overgemaakt, dan voegt u ze dan aan uw BVP formulier toe.

►   Balans van de bedrijfsvervoerplannen 2011: positieve resultaten

De eerste toepassing van de BVP-verplichting in het nieuwe wettelijke kader (2011), was in verschillende opzichten een succes:

 • 585 BVP-dossiers werden ingediend voor de periode 2011-2014, wat meer dan het dubbele is dan voor de vorige verplichting, doordat de drempel werd verlaagd tot 100 werknemers en door een betere responsgraad.
 • Tussen 2006 en 2011 is het gebruik van de wagen met 18% gedaald in de grote Brusselse bedrijven die een BVP hebben opgesteld. Deze evolutie is opmerkelijk aangezien het aandeel van de wagen in dezelfde periode is gestegen in de twee andere gewesten.
 • Het aandeel van de wagen is sterker gedaald in de bedrijven die een vervoerplan hebben ingediend dan in de andere (kleinere) bedrijven, wat erop wijst dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt.
 • De bedrijven voeren steeds meer maatregelen in om een duurzamere mobiliteit te stimuleren.
 • De vooruitzichten zijn eveneens bemoedigend, aangezien de ondernemingen in hun doelstellingen een vermindering van het aandeel van de wagen hebben vooropgesteld.
 • Voor het volledige rapport met onder meer cijfers over de vervoerswijzen per activiteitensector en in functie van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de maatregelen die de bedrijven nemen, het effect ervan op het verplaatsingsgedrag, ...: klik hier

  ►  Om de papieren versie te krijgen, schrijf u hier in

►   Nog geen sensibiliseringsactie gepland in 2014? Schrijf u in voor de Week van Vervoering!

Zoals elk jaar nodigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u uit om deel te nemen aan de actie "Naar het werk zonder auto" tijdens de Week van Vervoering (van 15 tot 19 september 2014). De ideale kans voor uw bedrijf om duurzame mobiliteit te promoten door uw automobilisten aan te sporen een meer duurzame verplaatsingswijze te gebruiken en om degenen die dit al dagelijks doen in de bloemetjes te zetten.

Meer concreet zullen gedurende deze week de MIVB, de NMBS, De Lijn, TEC Waals-Brabant en Villo! aan tien bedrijven gratis verplaatsingen voor een deel van het personeel aanbieden terwijl Ateliers de la rue Voot, Cyclo, Pro Velo, de Fietsersbond en Taxistop andere sensibiliseringsmiddelen zullen aanreiken. Brussel Mobiliteit zal van zijn kant al zijn ervaring ter beschikking stellen en communicatiemateriaal aanbieden aan de bedrijven die dit wensen.

Geïnteresseerd? Raadpleeg dit document voor meer info en vul dit online formulier in tegen 17 maart ten laatste.

Meer informatie? Contacteer Sofie De Laender (NL - 02/204.18.48 - sdelaender@gob.irisnet.be) of Christian Van de Velde (FR - 02/204.26.11 - cvandevelde@sprb.irisnet.be)