Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
OKTOBER 2018

►  2018 : Een nieuw noodplan voor pollutiepieken werd goedgekeurd en treedt in voege!

Pollutiepieken zijn fenomenen van verhoogde concentraties van verontreinigende stoffen (microdeeltjes en stikstofoxiden) in de lucht die soms dringende maatregelen vereisen om de uitstoot van deze verontreinigende stoffen te beperken.

Dit jaar werd het noodplan voor pollutiepieken herzien om de burgers beter te kunnen informeren en vooral hen de kans te bieden beter te anticiperen wanneer de luchtkwaliteit slechter wordt. Het nieuwe noodplan werd door de Brusselse regering goedgekeurd en zal in werking treden op 1 oktober 2018.

►  Waaruit bestaat dit nieuwe noodplan concreet?

Een noodplan het hele jaar rond:

Hoewel de pollutiepieken vaker voorkomen in de winter werd besloten de uitvoering van het noodplan uit te breiden naar het volledige jaar om voortaan ook rekening te kunnen houden met pollutiepieken in de lente (die verband houden met de vorming van secundaire deeltjes, die voornamelijk afkomstig zijn van het verkeer en de landbouw in de uitrijperiode).

Het nieuwe noodplan omvat 3 drempels:

De eerste drempel, de zogenaamde “0-drempel” of de “bewustmakings- en informatiedrempel” heeft als doel de bevolking te waarschuwen voor de verslechtering van de luchtkwaliteit. De burgers worden aangespoord om een gedrag aan te nemen waardoor de uitstoot van verontreinigende stoffen vermindert, bijvoorbeeld door een alternatief vervoermiddel voor de wagen te gebruiken en/of de verwarming te beperken. Deze drempelwaarde kan 5 tot 8 keer per jaar voorkomen.

Indien deze drempelwaarde aanhoudt (de metingen van verontreinigende stoffen blijven identiek) gedurende twee of meer opeenvolgende dagen, spreekt men van de “aanhouding van drempelwaarde 0” en gaat de “informatie en interventiedrempel” van start.

In dit geval worden maatregelen ingevoerd die het gebruik van voertuigen beperken en de alternatieven aanmoedigen: de snelheid wordt beperkt en de politie drijft de controles op, de MIVB en Villo zijn de hele dag gratis en verwarming op hout wordt verboden (voor zover het niet het enige verwarmingsmiddel van de woning is). Deze drempelwaarde kan ongeveer 1 keer per jaar voorkomen.

Indien de verontreinigingsniveaus hoger zijn, gaat interventiedrempel 1 van start. In dit geval worden dezelfde maatregelen als bij het aanhouden van de 0-drempel ingevoerd, aangevuld met een beperking van de verwarming tot 20°C in de gebouwen waar het gebruikte verwarmingssysteem wordt beschouwd als een ingedeelde inrichting volgens de wetgeving over de milieuvergunningen (met uitzondering van de privéwoningen, ziekenhuizen, rusthuizen, crèches en zwembaden). Deze drempelwaarde kan ongeveer 1 keer per jaar voorkomen.

Ten slotte zal de voornaamste maatregel van de laatste drempel, de zogenaamde interventiedrempel 2, een circulatieverbod zijn voor het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is weinig waarschijnlijk dat deze drempel zal worden bereikt.

Afwijkingen in het geval van interventiedrempel 2?

Het nieuwe circulatieplan past de regelgeving rond de afwijkingen aan: bepaalde categorieën voertuigen mogen toch rijden, zoals elektrische voertuigen, taxi’s, voertuigen met minstens 3 personen, de voertuigen van personen die noodoproepen moeten beantwoorden, ... De volledige lijst staat op onze website.

Er zullen voortaan geen afwijkingsattesten meer worden uitgereikt door de gemeentelijke overheden bij het begin van de winter. De controle zal immers in real time gebeuren door de politie, op basis van de lijst uit het besluit. De autobestuurder zal moeten bewijzen dat hij beantwoordt aan het profiel op deze lijst door alle geldige documenten aan de politie voor te leggen.

►  Wat moet u doen en hoe blijft u op de hoogte?

Update uw communicatie waar het noodplan bij pollutiepieken wordt beschreven en informeer uw werknemers over het nieuwe plan.

Enkele maatregelen werden gewijzigd, controleer of uw genomen maatregelen beantwoorden aan het nieuwe noodplan.

Om u te helpen, kan u alle informatie over dit noodplan terugvinden op onze website.

Om op de hoogte te worden gehouden van alarmsituaties kan u de nieuwe app “Brussels Air” downloaden.

De app zal u in real time informeren over de luchtkwaliteit en die waarschuwingen zal versturen in het geval van een pollutiepiekalarm.

►  De lage-emissiezone (LEZ) de eerste boetes worden verstuurd

Zoals u al weet, werd op 1 januari 2018 een lage emissiezone op het gehele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevoerd en dit permanent (7 dagen op 7 en 24u/24u). Voorlopig zijn het enkel de dieselwagens met Euro 0 en Euro 1 die verboden worden nog rond te rijden in de LEZ.

De boetes: voor wie?

Vanaf 1 oktober zullen alle voertuigen (wagens, bestelwagens en (mini)bussen), die de toegangscriteria van de lage emissiezone niet halen een boete ontvangen van 350€. Een nieuwe (tweede) boete kan pas verkregen worden 3 maanden na het krijgen van de eerste boete, dit geeft u dan de tijd om van voertuig te veranderen of om uw mobiliteitsgewoonten aan te passen. Per jaar kan elk voertuig zodus maximaal 4 boetes krijgen.

Vanaf 1 januari 2019 zal de toegang tot de LEZ verstrengt worden. Ook wagens met Euro 2 en benzinewagens Euro 0 en Euro 1 zullen de toegang ontzegd worden. De boetes voor deze wagens zullen pas vanaf april 2019 worden uitgeschreven (3 maanden als overgangsperiode).

Hoe een boete vermijden?

Voor bedrijfswagens:

Bekijk de Euronormen en de brandstof van alle wagens uit de vloot, lijst op welke wagens en wanneer deze de LEZ niet meer zullen mogen betreden. De Euronorm en de brandstof staat van elk voertuig genoteerd op het inschrijvingsbewijs. Als de Euronorm niet op het inschrijvingsbewijs van het voertuig staat wordt uitgegaan van de datum van eerste inschrijving. Je vindt die eveneens terug op de grijze kaart van je voertuig.

Je kan ook gebruik van de simulatietool, die op basis van uw nummerplaat en datum van de eerste inschrijving aangeeft tot wanneer jouw wagen nog in de LEZ mag rondrijden.

Voor uw werknemers:

Informeer uw werknemers. U kan gebruik maken van verschillende communicatietools (videos, spots, audio,...) in het NL, FR en EN. Ook affiches en plooifolder kunnen besteld worden door een mailtje te sturen naar pdebvp@leefmilieu.brussels).

Alle informatie rond de lage emissie zone kan u terugvinden op onze website.

De invoering van de LEZ is een project waaraan meerdere besturen en spelers meewerken, met name: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussel Preventie & Veiligheid en Brussel Fiscaliteit.