Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
NOVEMBER 2016
►  'Het noodplan pollutiepieken' van het Brussels Gewest

De winter staat voor de deur, pak de pollutiepieken aan!

Verontreinigingspieken door fijn stof of stikstofdioxiden (smog) kunnen zich in Brussel voordoen wanneer de weeromstandigheden voor de verspreiding van polluenten ongunstig zijn, en dit vooral tijdens de winterperiode. Deze vervuiling is een gevolg van, onder andere, het wegverkeer. Om die vervuilende emissies af te zwakken, moeten er maatregelen worden getroffen om de gezondheid van bewoners en werknemers te vrijwaren en om de Europese verplichtingen inzake luchtkwaliteit na te leven. Daarom beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij dergelijke pieken over een noodplan.

Vanaf deze winter treedt een nieuwe drempel in werking: drempel “0”, ook “informatiedrempel” genoemd.

Deze drempel, die tijdens het hele jaar kan geactiveerd worden en verschillende keren per jaar kan voorkomen, heeft als doel de bevolking te informeren over de verslechtering van de luchtkwaliteit. De bevolking wordt aangemoedigd om een gedrag aan te nemen die toelaat de fijn stof emissies te beperken (door verplaatsingen met de wagen te vermijden en de verwarming te beperken).

Voor de 3 volgende drempels, “interventiedrempels” genoemd, worden noodmaatregelen ingevoerd voor het beperken van de polluentemissies die afkomstig zijn van onder meer het wegverkeer:

Bij drempel 1 (kan 1 à 2 keer per winter voorkomen) wordt de toegelaten snelheid op de wegen beperkt en worden de snelheidscontroles opgevoerd.

Bij drempel 2 (kleine kans) worden er bijkomende maatregelen getroffen:

  • voor personenwagens en bestelwagen (<3,5t) is het “nummerplaat rijden” van kracht: de ene dag mogen alleen de even nummerplaten rijden, de volgende dag de oneven (laatste cijfer van de nummerplaat);
  • voor vrachtwagens (3,5t) is er een rijverbod tijdens de spitsuren (7u-10u en 17u-20u);
  • voor de gebouwen van de tertiaire sector: de verwarming moet beperkt zijn tot 20°C;
  • de MIVB is gratis en de spitsdienstregeling is verlengd.

Bij drempel 3 (zeer kleine kans), geldt, naast de snelheidsbeperkingen op de wegen:

  • voor personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens: een totaal rijverbod;
  • voor de gebouwen van de tertiaire sector: een beperking van de verwarming tot 20°C;
  • gratis vervoer van de MIVB en een verlenging van de spitsdienstregeling.

Om de impact van uw activiteiten op de luchtkwaliteit te beperken moeten alle bedrijven die onder de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen vallen een actie- en een communicatieplan opstellen.

En dit met als doel maatregelen te treffen om de verplaatsingen, tijdens een pollutiepiek, van de werknemers te rationaliseren (telewerk, verplaatsen van een vrije dag bij part time werken, carpool, terugbetaling van treintickets,…).

Het communicatieplan moet toelaten om uw werknemers snel te informeren en te sensibiliseren van zodra een pollutiepiek werd aangekondigd.

Op onze website vindt u alle informatie om u te helpen bij het opstellen van uw noodplan en communicatieplan (type teksten, logo’s) alsook de nieuwe flyer vindt u online. U kunt zich hier ook inschrijven op het waarschuwingssysteem dat u per sms en/of e-mail (gratis) op de hoogte brengt van een dreigende pollutiepiek.

Alle informatie over het Gewestelijke noodplan voor pollutiepieken vindt u hier.

Alle informatie om een actieplan voor pollutiepieken op te stellen vindt u hier.

Via de nieuwe website "Luchtkwaliteit" van Leefmilieu Brussel kunt u permanent en in real time de evolutie volgen van de concentratie van verschillende luchtverontreinigende stoffen in de omgevingslucht van het Brussels Gewest.